KIAM Main page Web Library  •  Publication Searh   
Publications
Zhuravlev V. I.

1980 year
1.  KIAM Preprint  154, Moscow, 1980
Authors: Bass L. P., Germogenova T.., Zhuravlev V.I., Zusman I.., .., Koryagin D.., Lukhovitskaya E.., .., ..
Title:  

1979 year
2.  KIAM Preprint  44, Moscow, 1979
Authors: Bass L. P., Germogenova T.., Zhuravlev V.I., .., .., Koryagin D.., Martynyuk V..
Title:  

1979 year
3.  KIAM Preprint  43, Moscow, 1979
Authors: Voronkov A.., Zhuravlev V.I., .., Koryagin D.., ..
Title:  

1977 year
4.  KIAM Preprint  115, Moscow, 1977
Authors: .., .., Zhuravlev V.I., .., ..
Title:  

1977 year
5.  KIAM Preprint  89, Moscow, 1977
Authors: Voloschenko A.., Zhuravlev V..
Title:

1976 year
6.  KIAM Preprint  124, Moscow, 1976
Authors: .., .., .., Zhuravlev V.I., .., Ը ..
Title:  

1975 year
7.  KIAM Preprint  23, Moscow, 1975
Authors: Germogenova T.., .., .., Zhuravlev V.., .., .., .., .., ..
Title:

1972 year
8.  KIAM Preprint  53, Moscow, 1972
Authors: .., Zhuravlev V.., ..
Title: